Артконект

Артконект е компанија основана во март 2016, a во 2017 година започнува дејност како издавачка куќа. Нашата издавачката дејност примарно е фокусирана на преводната литература, при што нашиот интерес е насочен кон три сегменти – фикција, литература за деца и стручни теориски дела од областа на филозофијата, антропологијата, теоријата на литературата и уметноста, есеистиката, книжевната и уметничката критика.